about us | history | training | classes | events | news | teachers | black belts | gallery | links | contact
Links
 
 

Ryukyukan Links
Okinawa Karatedo Shorinryu Ryukyukan All Ryukyus Full Contact Karatedo Federation
Ryukyukan International
Ryukyukan California USA
Ryukyukan Florida USA
Ryukyukan Goldsboro USA
Ryukyukan Belgium

Ryukyukan Puerto Rico

Ryukyukan Argentina
Ryukyukan Chile

Friends of Matsuri
Malcolm Holmes Jinsoku Jutsu Kai Jujitsu
Paul Wheel (WPT Gym Wales)
Wado Ryu Karatedo Kenkyu Kai
C.F.T.S. Shotokan Karate
S.A.F.E Defence
Northern Karate Schools
Goju Ryu Juijitsu Kenkyukai
Chosho Academy
Eastern England Bujutsu Association
Luton Higashi Karate
Leicester Kanokwai
Ishin Ryu Ju-jitsu
Yanaguchi Goju-Kai Grays
The Blackmorevale Karate Club
Traditional Okinawan Kobujutsu Association & Martial Arts Federation

Links of interest
Holmes Production (Martial Arts Products)
E4 Health & Fitness Club
Shureido Karate Equipment
Okinawa Prefecture Home Page
Welcome to Okinawa
Mugenkyo
KNI Foundation

Kamikaze Martial Arts Equipment
GMATT (Event solutions)